RSS

Thông báo thời gian họp nhóm thực tập lớp KTDN 23

Thời gian họp nhóm thực tập: 15 giờ ngày thứ hai 28/4/2014

 
 

Bảo vệ: Bài tập Kế toán hoạt động tài chính lớp CKT 8

This content is password protected. To view it please enter your password below:

 
Nhập mật khẩu để xem phản hồi.

Posted by on 15/04/2014 in THÔNG BÁO

 

Thời gian nộp các phần của Báo cáo thực tập lớp CKT 7/5

- Phần Cơ sở lý luận: Ngày 17/4/2014

- Phần Thực trạng, Phần nhận xét, kiến nghị, kết luận: Ngày 3/5/2014

Lưu ý:

- Các phần sau khi đã sửa các bạn không đưa Thầy sửa lại nữa

- Nếu nộp sớm hơn thời hạn trên thì nhắn tin cho Thầy để Thầy sửa kịp thời.

 
 

Thẻ:

Bảo vệ: Tài liệu làm bài tập nhóm CKT 8

This content is password protected. To view it please enter your password below:

 
Nhập mật khẩu để xem phản hồi.

Posted by on 01/04/2014 in THÔNG BÁO

 

Thẻ:

NHẬT KÝ THỰC TẬP

Thầy đã gửi trong thư mục Dropbox của các bạn File Nhật ký thực tập.

Các bạn ghi họ tên, tên đề tài, tên đơn vị thực tập để hoàn thiện Nhật ký thực tập

Mỗi lần sửa Thầy sẽ ghi nội dung sửa trong Nhật ký thực tập.

Cuối khóa thực tập, các bạn in Nhật ký thực tập này nộp chung với Báo cáo thực tập luôn

Lưu ý; Nếu không có Nhật ký thực tập thì sẽ không chấm điểm 

 
 

Bảo vệ: Đáp án bài tập “Thực hành sổ sách và báo cáo kế toán”

This content is password protected. To view it please enter your password below:

 
Nhập mật khẩu để xem phản hồi.

Posted by on 29/08/2013 in SỐ SÁCH KẾ TOÁN, TÀI LIỆU HỌC TẬP

 

Thẻ:

Bảo vệ: Hỏi đáp trong quá trình thực tập

This content is password protected. To view it please enter your password below:

 
Nhập mật khẩu để xem phản hồi.

Posted by on 08/04/2013 in KHI THỰC TẬP

 
 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.